Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΥΡΕΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Στα πλαίσια της εκτέλεσης του τεχνικού προγράμματος του έτους 2018 η ΔΕΥΑΒΚ ενημερώνει τους υποψήφιους ανάδοχους-εργολήπτες Δημοσίων έργων να καταθέσουν την έγγραφη προσφορά τους για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΟΥΒΩΝ ΑΠΟ ΒΛΑΒΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ», του οποίου η τεχνική περιγραφή και ο προϋπολογισμός επισυνάπτονται.

Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πτυχίο Εργολήπτη Δημοσίων Έργων, ειδικότητας οδοποιίας.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως στα γραφεία της ΔΕΥΑΒΚ έως την Πέμπτη 19/04/2018 και ώρα 14.00, σε εσώκλειστο σφραγισμένο φάκελο, μαζί με τα απαραίτητα λοιπά στοιχεία (έντυπο-βεβαίωση εργοληπτικού πτυχίου, φορολογική – ασφαλιστική ενημερότητα και πιστοποιητικό ποινικού μητρώου).

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση την οικονομικότερη προσφορά.

 

Πληροφορίες τηλ. 27550-24182

κ. Καγκλής Αναστάσιος

 

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ          (12-04-2018)