Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Δήμο: 27553 60100

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής προσφορών προμήθειας – διάστρωσης σκυροδέματος για τη συντήρηση δρόμων

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη: 

  1. Την ύπαρξη του Κ.Α. 30-6262.008 του προϋπολογισμού δαπανών σχετικά με την προμήθεια υλικών για συντήρηση δρόμων
  2. Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν συνταχθεί και θεωρηθεί για την προμήθεια – διάστρωση σκυροδέματος με σκοπό την συντήρηση δρόμων

Προκηρύσσει
Την έναρξη της διαδικασίας υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή της προμήθειας – διάστρωσης σκυροδέματος με σκοπό την συντήρηση δρόμων. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής κλειστών προσφορών, στο Πρωτόκολλο του Δήμου μας, ορίζεται η Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 14:30

Το κριτήριο κατακύρωσης για την ανάθεση της ανωτέρω προμήθειας, είναι η συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει: 

  1. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει αποκλεισμός από τη δυνατότητα συμμετοχής στις δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 73,74 του Ν. 4412/2016. 
  2. Οικονομική προσφορά (υπό μορφή ποσοστού έκπτωσης επί της τιμής των τεχνικών προδιαγραφών).

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο. 

Συνημμένα αρχεία: